نرم افراز حسابداری هلو

دسته بندی نرم افزار هلو


کیت ها

امکانات افزودنیبا این امکان می توان حسابداری 10 شرکت متفاوت را انجام داد.


با اين امکان نرم افزار بارکد های تجميعی را شناسایی نموده و کالاهای موجود در اين بارکد (به همراه وزن و تعداد اندازه گيری شده) در فاکتور نمايش داده خواهد شد. (بارکدتجميعی: بارکدی که توسط ترازوهای ديجيتال توليد می گردد و بک بارکد جهت چندين کالا به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد.)


اين امکان در صورت استفاده از بارکد خوان‌های آفلاين استفاده می‌گردد.


با اين امکان می‌توان معين کالاها را با تعيين نوع فاکتور مشاهده نمود. در اين گزارش کالاهای مرتبط به هرنوع فاکتور به همراه تعداد، فی واحد و جمع مبلغ نمايش داده خواهد شد.


با اين امكان می‌توان اعداد را در هنگام ثبت اسناد و فاكتور بصورت اعشاری ثبت نمود.


با اين امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور خريد، هزينه و نوع هزينه و طرف حساب هزينه را ثبت نمود.


با اين امکان زمانی که قيمت فروش از قيمت خريد کمتر باشد در زمان صدور فاکتور هشداری مبنی بر کمتر بودن قيمت فروش از خريد نمايش داده می‌‌شود .


با اين امکان می‌توان در صورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد سند های انتخابی مربوط به شرکت های مختلف را ادغام و طی شماره ای که مرتبط به ادغام اسناد می باشد، سند ادغام شده را مشاهده نمود.


با اين امکان می‌توان برای کالاها بارکد طراحی و تعريف نمود.


با اين امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور خريد، هزينه و نوع هزينه و طرف حساب هزينه را ثبت نمود.


با اين امکان میتوان در هنگام صـدور سند هزينه و درآمد، هر سطـر از سند را به یکی از مراكز هزينه يا مراكز درآمد ربط داده شود و گزارشی مجـزا از دفاتـر حسابداری به نام مراكز هزينه و درآمد تهيه نمود.


با اين امكان می‌توان درصورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد گزارشی تجمیعی از برخی قسمتهای شرکتهای مختلف تهيه نمود که شامل گزارش مرور حساب ( تجمیعی) ، گزارش تراز آزمایشی (تجمیعی)، گزارش معين اشخاص (تجمیعی ) میباشد.


با اين امکان زمان تماس مشتری اطلاعات مشتری در فاکتور نمايش داده می شود .


با اين امکان می‎توان اطلاعات داخلی نرم افزار مانند مانده بدهکاری، ثبت فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و … اطلاع رسانی نمود.به همراه اس ام اس پويا جهت مديريت ارسال و دريافت پيغام ها، ايجاد کد برای دريافت درخواست خاص، ارسال پاسخ مانند اختصاص کد خاص برای رخداد موجودی صندوق، بانک و ..


با اين امکان می‌توان محاسبه هزينه حمل (به دو صورت ريالی و درصدی)، محاسبه هزينه حمل در فاكتور (به دو روش هزينه حمل وابسته به تعداد كالا و هزينه حمل بصورت کلی) و اعمال هزينه حمل در هنگام صدور فاكتور با تاثير افزایشی و يا كاهشی در محاسبه جمع فاكتور را اعمال نمود.


با اين امكان می‌توان از قابلتهایی همچون اختصاص ارز به صندوق، مبادله ارز، ثبت سند اعشار و معرفی ارز در نرم افزار استفاده نمود و نيز می‌توان بانكها را بصورت ارزی تعريف نمود و همچنين می‌توان در فاكتور چند كالا با چند ارز مختلف وارد كرد


با اين امکان می‌توان در هنگام صدور فاکتور، دريافت يا پرداخت کرايه از مشتری ثبت و سند به صورت اتوماتيک صادر گردد.


با اين امکان می‌توان سرفصل های پيش فرض تعريف شده در نرم افزار را بنا به سليقه کاربر و با رعايت اصول پيش بینی شده در نرم افزار ، اصلاح و يا تغيير داد.


با اين امکان می‌توان هنگام صدور فاكتور،‌ مبالغ هر سطر از فاكتور را توسط دستگاه Display به مشتری نمايش داد.


با اين امکان می‌توان در صورت پرداخت نقدی از صندوق به بانک رسيد صادر نمود


با اين امكان می‌توان بعد از منطقه بندی مشتريان ، يك منطقه خاص را از سايرين جدا و اجازه رؤيت معين اين گروه را از ساير كاربران گرفت.


با اين امكان میتوان ليست بدهكارانیكه توسط صدور فاكتور بدهكار شده اند و از آن تاريخ به بعد وجهی ازآنها دريافت نشده را تهيه نمود .


با اين امکان می‌توان تاريخ نرم افزار را به تاريخ ميلادی تغيير داد


با اين امكان میتوان به دو روش اتوماتيك و غير اتوماتيك رأس تاریخی فاكتـورهای صـادره را محاسبه نمود.


با اين امكان می‌توان به دو روش اتوماتيـك و غير اتوماتيك رأس تاریخی چكهـای دريافتی و يا پرداختی را محاسبه نمود.


با اين امکان می‌توان سند ها را خلاصه و طی شماره ای که مرتبط به خلاصه اسناد می‌باشد خلاصه اسناد را مشاهده نمود .


با اين امکان می‌توان برای هركالا دو واحـد سنجش مجزا تعريف نمود.


باين امکان ليست فاکتور های تسويه نشده را نمايش داده و می توان فاکتور های تسويه نشده را تسويه نمود .


با اين امکان می‌توان پس از ثبت نرخ روز ارز در هنگام صـدور فاكتـور ، مبالغ مربوطه را به ارز وارد نمود و نرم افزار في ارز را به ريال تبديل نمايد.


با اين امكان میتوان شرح و توضيحات دلخواه و پرکاربرد را تعریف و در هنگام صدور فاکتور و سند از آن استفاده نمود.


اين امکان علاوه بر معين (صورتحساب) ريالی اشخاص ، معين ارزی اشخاص که بواسطهء مراوده ارزی ثبت شده است را نيز نمايش خواهد داد.


با اين امکان جهت کنترل کاربرانی که مجوز صدور فاکتور را دارند، در هنگام استفاده از فاکتور، کد فروشنده پرسيده خواهد شد.


با اين امکان می‌توان در هنگام صدور فاكتور برای هر سطر، مبلغ يا درصد خاصي پورسانت مشخص و به حساب واسطه اعمال نمود.


با اين امكان می‌توان فاكتور با مبلغ صفر صادر نمود.


با اين امکان می‌توان لیستی از برخي طرف حسابها تحت عنوان “ليست سياه” تهيه کرد و نرم افزار در هنگام صدور فاکتور هشداری مبني بر وجود اين شخص در ليست سياه صادر نمايد.


با اين امكان می‌توان فاکتور فروش را با سرعت بالا و بدون نياز به داشتن اطلاعات خريدار ثبت نمود. در مكانهايی مانند فروشگاههای زنجيره ای كه نام خريدار مهم نيست و سرعت كار بسيار اهميت دارد مورد استفاده قرار می‌گيرد.


با اين امکان می‌توان مراوداتی را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.


با اين امکان میتوان در فرم معـرفی كالا ، به هر كالا تصويری اختصاص داد و در صـدور فاكتـور پس از انتخاب كالا، عكس كالای مربوطه را رؤيت نمود.


با اين امكان میتوان علاوه بر شماره اصلی فاكتـور كه دارای شمارنده اتوماتيك است شماره ديگری را نيز بعنوان شماره دوم وارد نمود.


با اين امكان می‌توان در هنگام صدور فاكتور، شماره سريال كالا را وارد و در گزارشات انبار ، موجودی کالاها را بر اساس شماره سريالها و نيز در گزارشات فاكتورخريد و فروش هرشماره سريال را بررسی و مشاهده نمود.


با اين امکان می‌توان ليست قيمت از کالاها تهيه نمود.


با اين امكان می‌توان برای يک يا چند فاکتور، حواله های مختلفی را صادر نمود. اين حواله ها توسط مامورين پخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپس میتوان از گزارشات مربوطه براي تهيه گزارش وضعيت وصول مبالغ فاکتورها توسط مامورين وصول گزارش تهيه نمود .


با اين امكان می‌توان اطلاعات روي چک را توسط نرم افزار و پرينتر تکميل نمود.


با اين امکان می‌توان شماره های دسته چک مرتبط به حسابهای بانکی معرفی شده در نرم افزار را تعريف نمود .


با اين امکان می‌توان گزارش کالاهای فروش نرفته را مشاهده نمود .


با اين امكان هنگام صـدور فاكتـور مبلغ پورسانت واسطه فاكتور، براساس درصدی از سود ناويژه آن فاكتور محاسبه و به حساب واسطه اعمال می‌گردد.


با اين امکان می‌توان معين (صورتحساب) چند طرف حساب را ادغام و مشاهده نمود.


با اين امكان می‌توان ليست كسانی كه از يك تاريخ خاص به بعد بدهكار شده اند را تهيه نمود.


با اين امکان می‌توان حداقل و حداكثر قيمت فروش را برای هر كالا تعريف نمود تا در هنگام صدور فاكتور در صـورت تخطی از اين قيمتها سيستم پيغام هشدار صادر کند.


با اين امکان می‌توان در هنگام چاپ فاکتور مبلغ کالاها نمايش داده نشود و تنها مبلغ کل فاکتور نمايان شود.


با اين امکان می‌توان همزمان با صدور فاكتور فروش ، پرينت حواله ای مانند فاكتـور ولی بدون قيمت تهيه نمود که در مواردی که انبار و فروشگاه با هم فاصله دارد کاربرد زيادی خواهد داشت.


با اين امکان می‌توان سود را بر اساس ارزش روز كالاهای موجود مشاهده نمود بدين صورت که قيمت روز كالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمود.


با اين امكان می‌توان جهت سهولت در كار، اسناد دريافتنی و پرداختنی مانند چكهای اول دوره را بصورت ليستی و سريع وارد نمود.


با اين امکان می‌توان سقف مبلـغ هر چك و چكهای يك ماه را وارد و در صورت پرداخت چکی بيش از مبالغ فـوق نرم افزار پيغام هشدار صادر می‌کند و در صورت تأييد آن عمليات انجام می‌گيرد


با اين امكان می‌توان كالای موجود در انبار را با سر فصلی غير از سرفصل فروش و ضايعات از انبار خارج نمود .


با اين امكان می‌توان هنگام صدور فاكتور پس از انتخاب هركالا و زدن كليد فوری سابقه فروش و يا خريد آن كالا به شخص انتخاب شده در فاكتور و يا كليه اشخاص را رؤيت نمود.


با اين امکان می‌توان در هنگام صدور پيش فاکتور، سند حسابداری مربوطه نيز صادر گردد.


با اين امكان می‌توان قيمت فروش كليه كالاها را براساس درصدی از آخرين قيمت خريد تعريف نمود.


با اين امکان می‌توان سند مشابه و يا معکوس يک سند خاص را ثبت نمود .


با اين امکان می‌توان يک كالا را به قطعـات مختلف تجزيه و بصورت جداگانه استفاده نمود، تقريباً برعكس عمليات توليدمی‌باشد.


با اين امكان می‌توان فاكتورهای مابين 2 تاريخ را بر اساس نام كالاهای مشابه بصورت ادغام شده ويا بدون ادغام با درج تاريخ هر كالا بشكل نمونه فاكتور پرينت تهيه نمود .


با اين امکان می‌توان در قسمت شرح کالا يا توضيحات انتهایی فاکتور چندين سطر توضيحات وارد نمود .


با اين امکان می‌توان فرمولهایی به جهت توليد محصولات معرفی و استفاده نمود.


با اين می‌توان نمونه پرينت فاکتور را به دلخواه کاربر طراحی نمود .


با اين امکان می‌توان گزارشی از ورود و خروج و موجودی کالای انبار در اول دوره و طی دوره بر اساس قيمت خريد تهيه نمود.


با اين امکان می‌توان از يک کالاي خاص يا بصورت کلی از کالاهای گروه يا انبار خاص ، گزارشی مبنی بر موجودی اول دوره ، تعداد خريد و فروش و مرجوعيات طی دوره و نيز موجودی فعلی در بازه زمانی مشخص تهيه نمود.


با اين امکان می‌توان از كليه گزارشات ستـونی نرم افـزار، فايل خروجی با پسوندهای فـوق تهيه نمود.


با اين امکان می‌توان برای چكهـا وطـرف حسابهـا دسته بندی هـای مختلف تعـريف و در گزارشات بر اساس آن دسته بندی گزارش دلخواه را تهيه نمود .


با اين امكان می‌توان برای هر كالا 10 قيمت فروش تعريف و در هنگام صدور فاکتور فروش از آن استفاده نمود.


با اين امكان می توان در امـور مالی اتوماتيك در قسمت هزينه و درآمد بجز ثبت سرفصلهای هزينه و درآمد با ساير سر فصلهـا نيز سنـد ثبت نمود.


با اين امکان می‌توان اسنادی که توسط مدير سيستم تاييد نهايی شده است را به حالت دائمی تبديل و تا مادامی که مدير سيستم اين اسناد را به حالت موقت بازنگرداند قابل اصلاح و حذف نمی‌باشد .


با اين امکان می‌توان در گزارشات دفاتر کل/معين/تفضيلی، معين اشخاص، معين صندوق و ريز عملکرد بانک اقدام به مغايرت گيری نمود. اين امکان بصورت دستی و توسط کاربر عمل می‌نمايد.


با اين امکان می‌توان اسناد ضمانتی و يا امانی دريافتنی و يا پرداختنی را در نرم افزار ثبت نمود بنحوی که در قسمتی جداگانه از چکهای دريافتی/پرداختی گزارشات جداگانه ای نيز داشته باشد.


با اين امکان می‌توان برای کاربران نرم افزار نام کاربری و کلمه عبور تعريف نمود بنحوی که مدير سيستم توانايی ايجاد محدوده دسترسی برای هر منو و جزييات نرم افزار را داشته باشد.


با اين امکان می‌توان اشخاصی را بعنوان واسطه تعريف و در قبال مراودات مالی يا فاکتورها مبلغ يا درصدی از کل مراوده را بعنوان پورسانت يا کميسيون اعمال نمود


با اين امکان می‌‌توان در هنگام تهيه گزارش از معين اشخاص (صورتحساب اشخاص) علاوه بر مبالغ مراوده های انجام شده و مانده حساب اشخاص، جزييات هر مراوده، جزييات نحوه تسويه فاکتورها و جزييات فاکتور به همراه کالاهای آن را رويت نمود.


با اين امکان می‌توان علاوه بر تکرار در ثبت و ورود انبارها و کالاها که بر اساس يک انبار يا گروه يا کالای خاص کپی برداری نمود و کـالاها را بين انبـارها جـابجا کرد. بدين صـورت که کـل يـا بخشی از مـوجودی کـالايی در يک انبـار (گـروه اصلی) خاص را به انبـار ديگـری منتقل نمود.


با اين امکان می‌توان سفارش کالا ها را به صورت لیستی تهيه نمود .